Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W GRUPIE UPPER FINANCE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE chcemy poinformować, że realizacja umów, które z Państwem zawarliśmy oraz  umów, które mogą zostać zawarte w przyszłości wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych przez pracowników naszych spółek oraz innych podmiotów. 

Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonywanie umów nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy poniżej najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Grupie Upper Finance.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorami Państwa danych osobowych mogą być:

Upper Finance sp. z o.o.,

Upper Finance sp. z o.o. sp. komandytowa,

Upper Finance Consulting sp. z o.o.,

Upper Finance Consulting sp. z o.o. sp. komandytowa,

Upper Finance Med Consulting sp. z o.o.,

Upper Finance Med Consulting sp. z o.o. sp. komandytowa,

Upper Property sp. z o.o.

Wszyscy Administratorzy posiadają swoje siedziby przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 w Warszawie i są reprezentowani przez poszczególne Zarządy.

Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c,
  • ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej odo@upperfinance.pl.

DLA KLIENTA

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, promowania przedsięwzięć realizowanych przez Spółki lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f). Dane będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c).

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, kancelariom prawnym i notariuszom, bankom i ubezpieczycielom oraz firmom doradczym i audytowym, z którymi współpracuje Administrator. Odbiorcami danych są również organy państwowe lub inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza obszar UE lub EOG.

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Zarówno Klienci jak i ich przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.