Opracowania i wdrożenia strategii rozwoju

Upper Finance wspiera właścicieli firm oraz kadry menadżerskiej w opracowaniu oraz wdrożeniu strategii, która pomaga danej organizacji w osiągnięciu wyznaczonych celów oraz pozwola na osiągnięcie trwałych przewag konkurencyjnych podmiotu na rynku.

 

Punktem wyjściowym do przygotowania strategii rozwoju jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku i trendów, w tym otoczenia regulacyjnego, sytuacji konkurencyjnej, z uwzględnieniem odpowiednich scenariuszy rozwoju rynku. Niemniej ważnym elementem jest szczegółowa analiza podmiotu, dla którego przygotowywana jest strategia rozwoju. Podstawową metodą analizy strategicznej wykorzystywaną w tym zakresie jest analiza SWOT, która określa szanse i zagrożenia wynikające m.in. ze zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i regulacyjnego oraz mocne i słabe strony podmiotu.

 

W wyniku przeprowadzonych analiz definiowane są cele organizacji, kluczowe kierunki oraz inicjatywy strategiczne, które umożliwią osiągnięcie założonych celów, z uwzględnieniem posiadanych zasobów takich jak infrastruktura, zaplecze organizacyjne i kadrowe, zasoby finansowe oraz w kontekście obowiązujących trendów rynkowych. Strategia rozwoju pozwala określić nowe obszary realizowanych usług lub produktów oraz zaplanować potrzebne wydatki inwestycyjne oraz sposób ich sfinansowania. Jednym z elementów strategii może być również rozwój nieorganiczny poprzez akwizycje, szczególnie w przypadku gdy posiadane zasoby i kompetencje nie są wystarczające do wdrażanie nowych pomysłów lub też spółce zależy na przyspieszeniu procesu time-to-market.

 

Istotnym elementem strategii rozwoju jest biznes plan zawierający projekcje finansowe podmiotu. Zadaniem biznesplanu i projekcji finansowych jest potwierdzenie przyjętego modelu biznesowego, jak również głównych założeń przygotowywanej strategii rozwoju.

 

Tak przygotowana strategia wytycza optymalną ścieżkę rozwoju organizacji w okresie najbliższych lat.