Restrukturyzacje

Grupa Upper Finance doradza przedsiębiorstwom oraz pośredniczy w negocjacjach skutkujących zmianą struktury zobowiązań. Zapewniamy korzystny dla stron proces konwersji, konsolidacji długu w przypadku firm, które w związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomiczno-finansowej przy jednoczesnym braku zdolności do spłaty kredytu chcą uniknąć zagrożenia upadłością. Rozwiązujemy problemy firm wynikające m.in. z utraty strategicznych kontraktów, przekroczenia zaplanowanych nakładów inwestycyjnych, opóźnienia w oddaniu inwestycji do eksploatacji czy też wadliwego wykonania kontraktu przez wykonawcę.

 

Oferujemy wsparcie w negocjacjach:

  • zmiany struktury zobowiązań najczęściej przeterminowanych,
  • zmiany okresu spłaty powiązanego niejednokrotnie z wysokością oprocentowania, za zgodą wierzycieli w celu obniżenia dotychczasowych kosztów obsługi zadłużenia,
  • konsolidacji zobowiązań tzn. połączenia kilku pożyczek tego samego wierzyciela w jedną na drodze konwersji długu, czyli tzw. zastąpienia istniejącej pożyczki przez nową,
  • redukcji zadłużenia w przypadku, gdy bank ma szanse na odzyskanie części długu bez możliwości spłaty całości zobowiązania,
  • zmiany zabezpieczenia poprzez sprzedaż przedmiotów stanowiących zabezpieczenie udzielonego kredytu.

Wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania, likwidujemy lub ograniczamy ryzyka ponoszone przez wszystkie strony procesu redukcji zadłużenia. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentów restrukturyzacyjnych i analitycznych. Pomagamy przedsiębiorstwom zarządzać długiem.