Ochrona danych osobowych w Upper Finance

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy Państwa, iż:

- UPPER FINANCE CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Michała Ważydrąg;
-  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem: e-mail: iodo@upperfinance.pl.

- każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wystąpić́ do UPPER FINANCE CONSULTING z żądaniem realizacji praw przysługujących jej na podstawie przepisów 15 – 22 RODO, tj.:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu.

Wobec powyższego, spełniając ustawowy obowiązek informacyjny, zamieszczamy na naszej stronie internetowej odpowiednie dla poszczególnych kategorii osób, klauzule informacyjne definiujące cel, zakres i czas przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

 1. Klauzula dla Kandydatów do pracy.
 2. Klauzula dla Kontrahentów.
 3. Klauzula dla korespondujących z Upper Finance.
 4. Klauzula dla Pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o prace.
 5. Klauzula dla Współpracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.