Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP)

Upper Finance świadczy usługi doradcze oraz pozyskuje finansowanie w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna).

 

Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Kluczowe elementy współpracy w ramach PPP:

  • współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym (umowa);
  • charakter celowy: realizacja przedsięwzięć tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną (np. budowa/remont szpitala);
  • podział zadań;
  • podział ryzyk;
  • obustronną korzyść.